ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ В ПРОГРАМІ ЛОЯЛЬНОСТІ “МІЙ ДЕКАТЛОН”

Ці Офіційні правила визначають офіційні умови участі в програмі лояльності “МІЙ ДЕКАТЛОН” (далі - Програма лояльності). 

Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неознайомлення Учасника з даними Правилами.

1. Організатор і Виконавець Програми лояльності

1.1. Організатором та Виконавцем Програми лояльності є Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА», місцезнаходження: м. Київ, проспект Степана Бандери, 15 – Г, 04073, Україна, тел. 0800 21 82 82, Ідентифікаційний код 42166998 (надалі – Організатор або Виконавець Програми лояльності).

2. Учасники Програми лояльності 

2.1.У Програмі лояльності можуть брати участь фізичні особи, яким виповнилось 18 років (мають повну діє та правоздатність) та які виконали всі умови участі в Програмі лояльності, передбачені цими Правилами з урахуванням пункту 2.2. Правил (надалі – Учасники).

2.2. Зазначені нижче особи не визнаються Учасниками Програми лояльності та не мають права брати участь в Програмі лояльності:

- особи які не досягли 18 років;

- особи, які не виконали умови участі в Програмі лояльності, передбачені цими Правилами;

- юридичні особи.

3. Строк дії Програми лояльності 

3.1. Строк дії Програми лояльності не є обмеженим, однак, Організатор залишає за собою право встановити строк Програми лояльності або припинити її дію, шляхом внесення змін до цих Правил у порядку зазначеному в цих Правилах.

4. Територія дії Програми лояльності 

4.1. Україна. 

5. Як стати Учасником Програми лояльності 

5.1. Особи, які бажають стати Учасником Програми лояльності мають здійснити реєстрацію свого профілю (облікового запису) на веб - сайті Організатора за наступною адресою www.decathlon.ua (далі - Сайт) . 

5.2. Реєстрація Учасника здійснюється, шляхом заповнення анкети реєстрації, в якій має бути вказана адреса електронної пошти особи, яка має намір стати Учасником та створено пароль. 

     Реєстрацію Учасника може здійснити працівник Виконавця безпосередньо в Магазині, для цього, особа, яка має намір стати Учасником має надати працівнику Виконавця наступні дані, прізвище, дату народження, контактний номер телефону, адресу електронної пошти.

5.3. Після здійснення реєстрації Учасником профілю (облікового запису), в порядку вказаному в цьому розділі Правил, на вказану Учасником при реєстрації адресу електронної пошти буде направлено його DECATHLON ID, що складається з 13 знаків (цифр) (далі - DECATHLON ID).  

6. Товар та реєстрація Товару в профілі

6.1. Під Товаром в цих Правилах розуміється товар, придбаний Учасником в магазині DECATHLON, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 15 - Г (далі - Магазин) та в Інтернет - магазині Організатора за наступним посиланням https://www.decathlon.ua/ (надалі - Інтернет - магазин).

6.2. Реєстрація Товару в профілі (обліковому записі) Учасника здійснюється наступним чином:

Товари придбані Учасником через Інтернет - магазин Виконавця реєструються в профілі (обліковому записі) Учасника автоматично;

для здійснення реєстрації Товару придбаного в Магазині, Учасник має, при здійсненні оплати Товару на касі, Магазину пред’явити працівнику Магазину свій DECATHLON  ID.

7. Учасник Програми лояльності має право на наступні переваги 

7.1. Під Перевагами в цих правилах розуміються права Учасника, зазначені в пункті 7.2. цих Правил, які надаються Учаснику виключно за умови реєстрації придбаного Товару в його профілі (обліковому записі) (далі - Переваги). 

7.2. За умови реєстрації придбаного Учасником Товару в його профілі (обліковому записі), Учасник має право: 

7.2.1. здійснити повернення придбаного Товару протягом 365 (трьохсот шістдесяти п’яти) календарних днів з дати придбання Товару;

7.2.2. на не менше як 2 роки гарантії  на Товар від дати його придбання;

7.2.3.  на повернення Товару без пред’явлення чеку.

7.2.4. на одноразову знижку 10% виключно на товар придбаний в Магазині, у період протягом 7 (семи) календарних днів до дати дня народження Учасника, у день народження Учасника, у період протягом 7 (семи) календарних днів після дня народження Учасника, за умови пред’явлення документу, який засвідчує особу Учасника та в якому вказана дата народження Учасника. Знижка не застосовується до Товару придбаного в Інтернет - магазині.

8. Інші положення

8.1. Виконавець не несе відповідальність за достовірність даних, зазначених Учасником в Анкеті реєстрації. 

8.2. Один Учасник може зареєструватись 1 (один) раз. 

8.3. Беручи участь у Програмі лояльності, Учасники підтверджують ознайомлення з умовами цих Правил та свою згоду дотримання умов цих Правил.

8.4. Беручи участь в Програмі лояльності, Учасники Програми лояльності погоджуються надати Виконавцю дані, інформацію (включаючи персональні дані), визначені Виконавцем Програми лояльності, як необхідні для участі в Програмі лояльності та отриманні Переваг, зазначених в Розділі 7 цих Правил.  

8.5. Порушення Учасником Програми лояльності умов, встановлених цими Правилами або відмова Учасника Програми лояльності від виконання вимог цих Правил, вважається відмовою Учасника від участі в Програмі лояльності. При цьому, такий Учасник Програми лояльності не має права на одержання від Виконавця будь-якої компенсації. 

9. Порядок інформування Учасників про правила.

9.1. Інформування Учасників про Правила здійснюється шляхом:                                               

- розміщення Правил на веб - сайті Виконавця за наступною адресою www.decathlon.ua;

- інформування працівниками Виконавця;

- ознайомлення з Правилами в друкованому форматі у адміністратора Магазину. 

10. Персональні дані

10.1. Беручи участь в Програмі, Учасник надає свою згоду на обробку наданих ним персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» та згоду на передачу таких даних материнській компанії Виконавця - Декатлон ЕС ЕЙ, що зареєстрована у Франції, Лілль, RCS306138900 та її дочірнім компаніям.

10.2. Володільцем та розпорядником персональних даних є Виконавець.

10.3. Виконавець буде використовувати дані Учасників Програми лояльності для проведення Програми лояльності в тому числі та невиключно для встановлення контакту з учасником та проведення його ідентифікації. 

10.4. Учасник надає Виконавцю наступні персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, поштова адреса) та інші дані, які згідно умов цих Правил, мають бути надані Учасником Виконавцю та які у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» можуть бути визначені, як персональні дані.

10.5. Виконавець вживає всіх заходів для забезпечення безпеки отриманих від Учасників даних, зокрема, для запобігання їх розголошення стороннім особам. Для цього Виконавець вживає всіх необхідних заходів для захисту своїх комп'ютерних систем. У разі, якщо дані будуть передаватись субпідрядникам (для зберігання), Виконавець гарантує, що субпідрядники підтримують рівень безпеки, який відповідає необхідним стандартам.

10.6. Учасник має права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», в тому числі та не виключно, право на доступ до персональних даних, їх виправлення і відкликання згоди на обробку Персональних даних, що стосуються Учасника, відправивши Виконавцю на поштову адресу, вказану в цих Правилах, відповідний запит з зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання (місця перебування) та реквізити документа, що посвідчує Учасника.

10.7. Персональні дані Учасників будуть використовуватись протягом певного періоду, що не є довшим, ніж це необхідно для досягнення зазначених в цих Правилах цілей.

11. Виконавець має право

11.1. Відмовити відповідній особі в участі в Програмі лояльності, якщо така особа не виконала всі умови участі в Програмі лояльності, передбачені цими Правилами.

11.2. Відмовити Учаснику в наданні Переваг, у випадку, якщо Переможець не виконає всі передбачені цими Правилами умови участі у Програмі лояльності. 

11.3. У випадку, якщо Учасник відмовиться від наданих йому Виконавцем Переваг або не виконає належним чином всі передбачені цими Правилами умови участі в Програмі лояльності та умови отримання Переваг та/або надав невірні, недостовірні дані - такий Учасник позбавляється права на отримання Переваг та вважається що він/вона відмовились від отримання Переваг.

11.4. Виконавець не здійснює Учаснику жодних компенсацій у випадку, якщо Учасник відмовився від отримання Переваг або з незалежних від Виконавця причин не має можливості їх отримати.

11.5. У випадку виникнення ситуації, неоднозначного тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань не врегульованих цими Правилами – остаточе рішення приймається Виконавцем. 

11.6. Ці правила затверджені Виконавцем  та діють протягом строку дії Програми лояльності.